Vedtægter - Stoholm & Omegns Folkedanserforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

Info

Love og vedtægter for Stoholm og Omegns Folkedanserforening§ 1. Navn
Foreningens navn er Stoholm og Omegns Folkedanserforening. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.


§2. Formål
Foreningens formål er at bevare de gamle folkedanse og melodier for der igennem at formidle en sund og fornøjelig fritidsinteresse for alle aldersgrupper.


§3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes på en øveaften.

Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et enkelt medlem forlanger det.

Alle medlemmer, som er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbare.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før i skriftlig form.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om årets gang i foreningen
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer for 1 år
7. Valg af 2 fanebærere for 1 år
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.


§4. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. I lige år vælges 2 og i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen.

Ægtefæller og samlevere kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens og foreningens aktiviteter

Bestyrelsen fastsætter tid og sted for øveaftener og antager danseleder og musik.

Danseleder og musiker vælger dansene til danseaftener og til opvisninger.

§5. Kontingent
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent under behørig hensyn til foreningens økonomi og standarden for foreningens aktiviteter.

Der kan optages passive medlemmer.

§6. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil – dog skal vedkommende forinden afgørelsen træffes have mulighed for at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen.


§7. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12. til revisorerne.

Foreningens penge indsættes i pengeinstitut, hvis beholdningen overstiger 1.000 kr.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisionens påtegning.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og konstatere, at beholdningerne er til stede.

§8. Medlemskaber
Foreningen kan indmeldes i f.eks. DGI eller Folkedans Danmark. Dog skal sådanne indmeldelser godkendes af generalforsamlingen.


§9. Foreningens opløsning
Forslag om opløsning skal behandles af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Opløsning kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

På den sidste generalforsamling skal træffes beslutning om, hvorledes foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles. Ved afstemning herom er simpelt flertal tilstrækkeligt.

En evt. formue ved opløsning skal anvendes til almennyttige/folkeoplysende formål.
Stoholm og Omegns Folkedanserforening er stiftet den 7. marts 1985.
Ændringer i vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 1995
Ændringer i vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2017.

Dirigent
Kristian Christoffersen

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu